תנאי שימוש

תקנון אתר מכללת רימונים

ברוך הבא לאתר "מכללת רימונים – בית הספר למלונאות"

 (להלן: "המכללה" או "מכללת רימונים").

מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, מאשרת גישה אל האתר ואל המידע והשירותים המוצעים בו, בכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה להלן (להלן: "תנאי השימוש").

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא  כל הגבלה או הסתייגות.

 

1.      כללי:

1.1.    תנאי השימוש מסדירים את היחסים, ומהווים הסכם מחייב, בין מפעילת האתר לבין המשתמש, כהגדרתו להלן, הגולש ו/או צופה באתר ו/או מקבל שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו בהתאם, והכל בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

1.2.    חלקים מן האתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד.

1.3.    בכל שאלה בנושא תקנון זה והשימוש באתר ניתן לפנות למכללת רימונים בטלפון 04-6728553.

 

2.      הגדרות:

2.1.    "משתמש":  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו הגולש ו/או צופה משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו, ו/או אשר מקבל את השירותים המוענקים על ידי מפעילת האתר באמצעות האתר, והכל בהתאם להוראות המפורטות באתר.

2.2.    "האתר": אתר האינטרנט, המצוי בבעלותה של מפעילת האתר בכתובת, www.hotelcollege.co.il, או בכל כתובת אחרת שתיבחר בעתיד על ידי מפעילת האתר.

2.3.    "מפעילת האתר" או "המפעילה": חברת מלונות הכשרת הישוב ח.פ 520029034, לרבות בעליה, מנהליה, עובדיה, המכללה, מנהלי המכללה, עובדי המכללה ו/או מי מטעמה ו/או מטעמם.

2.4.    "שימוש באתר": גלישה ו/או צפייה באתר ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

 

3.      מבוא:

3.1.    בכפוף לכלליו של תקנון זה יוכל המשתמש לקבל מידע בנושאים שונים ומגוונים הקשורים למכללה, ובכלל זה מידע לגבי מסלולי הלימוד במכללה, קורסים כלליים המוצעים על ידי המכללה, אופן ההרשמה למכללה וכן מבצעים והנחות שונים (כפי שיתפרסמו מעת לעת, לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר), והכל כמפורט באתר ובתקנון זה (להלן ביחד: "השירותים" או "שירותי האתר").

3.2.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תכני האתר ו/או המידע המוצג בו ו/או השירותים המוענקים על ידו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.


4.      שירותי מידע כלליים הניתנים באתר:

4.1  שירותי מידע כללי ומידע למועמדים להרשמה למכללה:

4.1.1        מידע בדבר מסלולי הלימוד: באתר ניתן לקבל מידע כללי בדבר מסלולי הלימוד המוצעים על ידי המכללה, וביניהם מידע לגבי מסלול לימוד אקדמי, מגמת ניהול, מגמה קולינרית, בית ספר לברמנים וכיוצ"ב.

4.1.2        מידע למועמדים להרשמה למכללה: המועמדים להירשם למכללה יוכלו לקבל מידע כללי לגבי אופן ההרשמה, הטבות ומבצעים, מתקני המכללה השונים וכן לקבל טפסי הרשמה למסלולי הלימוד במכללה.

4.2  שירותי מידע אישי לסטודנטים:

4.2.1        את שירותי המידע לסטודנט, כהגדרתם להלן, רשאי לקבל רק סטודנט הרשום לאחד ממסלולי הלימוד המוכרים במכללה, והמצוי ברשומות של מפעילת האתר כמי שזכאי לקבל את שירותי המידע לסטודנט, כהגדרתם להלן (להלן: "הסטודנט").

4.2.2        שירותי המידע לסטודנט כוללים מידע אישי הנוגע לציונים, מערכת שעות של הסטודנט, מערכת הודעות כללית, חומר לימודי ומקצועי, טפסי בקשה שונים (מועדי ב', כרטיסי סטודנט וכיוצ"ב), וכן שירותי מידע נוספים, כפי שיעודכנו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר (להלן: "שירותי המידע לסטודנט").

4.2.3        על מנת לקבל את שירותי המידע לסטודנט, על המשתמש למלא את כל שדות החובה בטופס ההרשמה המצוי באתר (שם משתמש, תעודת זהות, שם מלא, כתובת, טלפון ודוא"ל) (להלן: "טופס ההרשמה"), באופן מלא ומדויק, והכל בהתאם להוראות המפורטות באתר.

4.2.4        לאחר מילוי טופס ההרשמה באופן מלא ומתן הסכמה לשימוש בפרטי הסטודנט, יוכל הסטודנט לקבל את שירותי המידע לסטודנט, וזאת באמצעות לחיצה על הקישור "מידע לסטודנטים" והזנת שם המשתמש ותעודת הזהות של הסטודנט, כפי שהוזנו בטופס ההרשמה לאתר.

4.2.5    למניעת כל ספק, מובהר כי שירותי המידע לסטודנט , ניתנים למשתמש בלבד , והמשתמש מנוע מהעברתם ו/או לשימוש על ידי אחר. 

4.2.6        ידוע לסטודנט כי פרטי הסטודנט ירשמו ויכול שיתועדו ברשומות שתנהל מפעילת האתר, ועשויים לשמש בעתיד למטרות פרסומיות ומסחריות, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.3  שירותי מידע לסגל:

4.3.1        את שירותי המידע לסגל, כהגדרתם להלן, רשאים לקבל רק מרצים במכללה, המצויים ברשומות של מפעילת האתר כמי שזכאים להשתמש בשירותי המידע לסגל, ואשר מפעילת האתר הקצתה להם שם משתמש המיועדים לכך (להלן: "הסגל").

4.3.2        על מנת להשתמש בשירותי המידע לסגל, על המשתמש ללחוץ על הקישור "מידע לסגל" ולהזין במסך הכניסה את שם המשתמש שהוקצה לו על ידי מפעילת האתר ואת תעודת הזהות שלו.

4.3.3   שירותי המידע לסגל כוללים מידע הנוגע למערכת שעות של כל הקורסים ומסלולי הלימוד במכללה, מערכת הודעות כללית, חומר לימודי ומקצועי, נהלים הקשורים למכללה (נוהל מועדי ב', נהלי לימוד), וכן שירותי מידע נוספים, כפי שיעודכנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר (להלן: "שירותי המידע לסגל").

 

4.4  מבלי לגרוע באמור בהסכם זה, מובהר בזה, כי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום מקרה לכל טעות ו/או תקלה בשירותים הניתנים על ידי האתר, לרבות שירותי המידע ו/או התכנים המוצגים באתר (מידע כללי, מידע לסטודנט, מידע לסגל), ובכלל זה לא תהא אחראית לנתונים בדבר ציונים, מערכת שעות, הודעות, טפסים וכיוצ"ב, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין הסתמכות על המידע ו/או השירותים.

 

5.      הגבלת האחריות:

5.1.    מפעילת האתר אינה מתחייבת כי שירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר, והיא אינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מפעילת האתר ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

5.2.    ידוע למשתמש כי שירותי האתר תלויים, בין היתר, גם בצדדים שלישיים, ומפעילת האתר איננה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש  ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.

5.3.    מפעילת האתר אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים ו/או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמשים באתר ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

5.4.    מפעילת האתר אינה מפקחת ואינה אחראית על תכנים ו/או שירותים ו/פרסומים באתר, הניתנים על ידי צדדים שלישיים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (לינק) מתוך האתר.

5.5.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותי האתר בכל זמן שהוא, כל אימת שיתרחשו תקלה או אירוע שאינם בשליטתה, לרבות במקרה של חשש לפריצה לאתר או שימוש בצורה לא חוקית באפליקציות האתר.

5.6.    מפעילת האתר רשאית להסיר מבסיס הנתונים משתמשים שנרשמו לאתר בצורה לא חוקית, והם לא יהיו זכאים לקבלת השירותים הניתנים על ידי האתר, ולמשתמש שהוסר כאמור בסעיף זה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

5.7.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר (ובכללם תקנון זה), מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר והמשתתף מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ומי מטעמה בקשר עם כך.

5.8.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, לשנות, לצמצם, להרחיב ו/או להפסיק את השירותים באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן או בפרסום הודעה כלשהי, בין מראש ובין בדיעבד.

5.9.    מפעילת האתר אינה מתחייבת לזמינות, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק השירותים הניתנים באמצעות האתר. 

5.10.מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירותים יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, תקלות או כשלים נוספים, לרבות בחומרה ובתוכנה, אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

5.11.מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהי, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם  למשתמש, במישרין או בעקיפין, עקב שימוש כלשהו ו/או צפייה באתר, לרבות אך לא רק נזקים ו/או הפסדים הנגרמים כתוצאה משיבוש בשירותי האתר, בפרטים ובנתונים שבתכנים המופיעים בו, הפסקות בשירות, מכל סיבה שהיא, לרבות תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת או ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות.

5.12 מבלי לגרוע לאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת , כי הוא פוטר ומשחרר את המפעילה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף) לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות , הפסד,אובדן (לרבות אובדן רווח), או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקים בגין אובדן השימוש , או אובדן נתונים , שנגרמו ו/או ייגרמו משתתפים אחרים ו/או לצד שלישי והקשורים , במישורין ו/או בעקיפין , לתכנים המועלים או מופיעים באתר , או לשירותים הניתנים באתר.

6.     ניתוק, הפסקה ושינויים:

6.1.    מפעילת האתר רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את השירותים הניתנים באמצעות האתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה.

6.2.    אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלה של השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

6.3.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנה האתר ומראהו, את השירותים הנכללים בו, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע למשתמש.

6.4.    למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין סגירת האתר ו/או  ביצוע שינויים כאמור בסעיף 6, על כל תתי-סעיפיו, ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7.      חובות והצהרות המשתמש:

      בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל משתמש ומתחייב כלפי מפעילת
      האתר ו/או מי מטעמה כדלקמן:

7.1.    עם השימוש באתר ייחשב המשתמש כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, והוא מצהיר בזאת כי בדק את כל הפרטים הדרושים לשם השימוש בשירותי האתר, וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של מפעילת האתר. 

7.2 כי קיבל את כל המידע הרלוונטי עבור השימוש באתר במסגרת תקנון זה , והוא מאשר כי קרא והבין את הוראות תקנון זה , וכי הוא מסכים לעשות שימוש ו/או לפעול באתר בהתאם לאמור בו.

7.3.    למען הסר ספק, יובהר כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של עובדי מפעילת האתר ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

7.4.    כי ידוע לו שמפעילת האתר (או מי מיחידיה) מחזיקה במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן: "המאגר")

7.5.    כי ידוע לו שכל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר המשתמש ו/או ימסור למפעילת האתר או לכל גורם אחר המשתתף בקשר עם השירות המוצע באתר, לרבות פרטיו האישיים (להלן: "המידע") יכול שיוזנו במאגר כאמור. המשתמש מצהיר כי כל אלה נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה.

7.6.    כי ידוע לו שהמידע יהיה ניתן לגילוי והצגה עפ"י צו בית משפט, וכי כלל האמור בסעיף 7 לעיל ולהלן מהווה הודעת עורכת המבצע למשתמש עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

7.7.    כי ידוע לו שמפעילת האתר ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד באמצעות דיוור ישיר עפ"י המפורט במאגר כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים למבצע זה.

7.8.    כי ידוע לו שהוא זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממאגר המידע של מפעילת האתר או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למלונות הכשרת הישוב, ברח' קריניצי 1 ,רמת גן, מיקוד 52453.

7.9.    כי ידוע לו שהאמור בסעיף זה מהווה הודעה הפונה בדיוור ישיר אל הנמען עפ"י סעיף 17ו' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.

7.10 המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מנוע מהפצת ו/או פרסום של התכנים הבאים באתר , כדלקמן - תכנים בעלי אופן מיני בוטה, מאיימים, גיזענים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עברות , פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לו ע"פ הדין , תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ'אט בו המשתמש עושה שימוש במסגרת האתר.

7.11.    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תכנים או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

7.12.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.

7.13.המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או בתכני האתר המופיעים בו.

7.14.המשתמש מסכים לשפות ולפצות את מפעילת האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילת האתר ו/או למנהליה ו/או למי מטעמה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.

7.15 מבלי לגרוע לאמור לעיל , מובהר כי כל שימוש שהמשתמש עושה באתר , על כל שירותיו , ניתן כמות שהוא (AS IS) והינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. 

7.16.המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, אזי מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר על פי כל דין, היא תהא רשאית למנוע ו/או לחסום מהמשתמש את הגישה לאתר לתקופת זמן שתקבע באופן בלעדי ע"י המפעילה , והמשתמש מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר או מי מטעמה בקשר עם כך . 

8.      הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע:

8.1.    כל משתמש אשר מילא את פרטיו בטופס ההרשמה, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת המפעילה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א.

8.2.    המאגר משמש את חברת מלונות רימונים, חברות נוספות בקבוצה וחברות קשורות בפרויקטים משותפים למטרות משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

8.3  המפעילה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, זולת לספקי ציוד ו/או שירותים של מפעילת האתר בקשר לתפעול האתר, ואלא אם היא תהיה מחוייבת למסור פרטים אישיים כאמור על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרים האמורים תהא המפעילה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לגורם הרלוונטי לפי העניין, כן רשאית מפעילת האתר להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר , לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

8.4.    ידוע למשתמש כי מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על ידה, ואם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על ידי מפעילת האתר, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה ו/או לפגוע בפרטיות המשתמש בדרך כלשהי, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או המכללה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 9.      קניין רוחני:

9.1.    האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן - "תכני האתר" או "התכנים") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

9.2.    תכני האתר הינם קניינה של פעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעילת האתר לפרסם את התכנים נשוא זכויות היוצרים באתר. המשתמש לא יעתיק, יפרסם, יפיץ, ישדר, יציג, יבצע, ישכפל, ינפיק רשיון, או ימכור כל חלק מן התכנים הכלולים באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של מפעילת האתר.

9.3.    המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות בתכני האתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או באתר או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף בתכני האתר או בכל חלק מהם.

9.4.    הסימנים הבאים: סמל "חמי טבריה", "מכללת רימונים", "רימונים",  וכן כל סימן אחר של מפעילת האתר ו/או מלונות רימונים ו,הנם סימני מסחר רשומים, והם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או מלונות רימונים ו/או חברות בקבוצה או של מעניקי הזיכיון לשימוש בסימנים אלה (לפי העניין). כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה.

9.5.    המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות מפעילת האתר בסימני המסחר או המותגים.

9.6.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הנם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילת האתר באופן בלעדי.

9.7.    במידה והמדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים ו/או שירותים אשר פורסמו באתר מטעמם של צדדים שלישיים אשר התירו למפעילת האתר לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלו את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מפעילת האתר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם את כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מפעילת האתר בכתב מראש.  

10.  הדין החל וסמכות שיפוט:

 

10.1.על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר זה ותנאיו הינו בבית המשפט המוסמך תל-אביב יפו.

10.2.היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 
דף הבית